نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی عملکرد بذر و علوفۀ جمعیت‌های مهم گونۀ Fortuynia bongei در استان کرمان

علی محبی؛ مهدی رمضانی؛ ناصر عربزاده

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 864-875

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.252848.1236

چکیده
  سطح قابل توجهی از مراتع کشور در اثر عوامل مختلف از جمله بهره­برداری­های بی­رویه، تغییرات اقلیمی و دیگر عوامل دچار تخریب شده و بخش مهمی از گیاهان مرتعی در معرض خطر قرار گرفته­اند و یا جمعیت آن­ها به شدت کاهش یافته است. برای ایجاد پایداری در این گونه مراتع، اصلاح و احیاء آن­ها از طریق انتخاب گونه­های مناسب و یافتن بهترین ...  بیشتر