نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
طرح‌های مرتعداری و سلامت مرتع (مطالعۀ موردی: مراتع شهرستان تربت‌حیدریه)

علی نوروزی؛ ایمان حقیان؛ اسماعیل شیدای کرکج

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1131-1145

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.254416.1240

چکیده
  مراتع به عنوان منبع تولید گوشت، ‌علوفه، آب و خاک نقش مهمی در اقتصاد کشور برخوردار است، ولی افزایش تعداد بهره­برداران و تعداد دام در مراتع توازن بین تولید و برداشت را از میان برده است. برای جلوگیری از روند صعودی تخریب مراتع اقدام به تهیه و اجرای طرح­های مرتع­داری شده است. در این تحقیق تأثیر اجرای طرح­های مرتعداری بر شاخص­های ...  بیشتر