نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی تاثیر مالچ‌پاشی با مواد نفتی بر کیفیت آب

معصومه صالحی مورکانی؛ سلمان زارع؛ مریم ممبنی؛ قاسم قوهستانی؛ خالد احمدآلی؛ بیژن خلیلی مقدم

دوره 75، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 197-211

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.341545.1655

چکیده
  هجوم ماسه‌های روان در مناطق بیابانی ایران موجب آسیب به جنبه‌های مختلف زندگی ساکنین این مناطق می‌شود. مالچ نفتی یکی از اقداماتی است که از سالیان گذشته به منظور تثبیت ماسه‌های روان مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجاییکه مالچ نفتی از فرآورده‌های سنگین نفتی تشکیل شده است ممکن است با ورود به منابع آبی باعث آلوده شدن منابع آب در این ...  بیشتر