نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
معرفی فلور و ارزش حفاظتی گیاهان مراتع صدرآباد ندوشن یزد

الهام فخیمی؛ حسین نادری

دوره 72، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 489-504

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.273360.1338

چکیده
  بررسی فلور هر منطقه، یکی از مطالعات اساسی جهت مدیریت و حفاظت مراتع به­شمار می رود. مراتع صدرآباد با مساحت 40000 هکتار در جنوب غربی استان یزد واقع شده و یکی از زیستگاه­های با اهمیت استان به شمار می­رود. در این مطالعه، فلور، فرم رویش و گونه­های در معرض خطر مراتع صدرآباد بررسی و معرفی شده است. نمونه­های گیاهی بر اساس روش مرسوم مطالعات ...  بیشتر