نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران.

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

چکیده

بررسی فلور هر منطقه، یکی از مطالعات اساسی جهت مدیریت و حفاظت مراتع به­شمار می رود. مراتع صدرآباد با مساحت 40000 هکتار در جنوب غربی استان یزد واقع شده و یکی از زیستگاه­های با اهمیت استان به شمار می­رود. در این مطالعه، فلور، فرم رویش و گونه­های در معرض خطر مراتع صدرآباد بررسی و معرفی شده است. نمونه­های گیاهی بر اساس روش مرسوم مطالعات تاکسونومیک منطقه­ای جمع­آوری و با استفاده از منابع موجود شناسایی و خانواده، جنس و گونۀ هریک از آن­ها تعیین گردید. شکل زیستی هر یک از عناصر گیاهی با استفاده از روش رانکیائر مشخص شد. بر اساس نتایج به دست آمده تعداد 235 گونۀ گیاهی متعلق به 39 خانواده و 169 جنس در منطقه وجود داشت. فرم زیستی به ترتیب شامل همی کریپتوفیت (45/36درصد)، کامافیت (47/23 درصد)، تروفیت (65/25 درصد)، ژئوفیت (82/7 درصد) و فانروفیت (­55/6 درصد) بودند. بر اساس معیارهای IUCN و با استفاده از کتاب Red book of Iran تعداد 43 گونه از گیاهان موجود در منطقه شامل گونه­های تهدید شده بود که از این تعداد 34 گونه در طبقۀ کمتر در خطر (LR)، 7 گونه در طبقۀ آسیب­پذیر (VU) و 2 گونه در طبقۀ کمبود داده (DD) قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Indentification flora and protective categorization of plants in rangelands of Sadrabad of Nodushan, Yazd province, Iran

نویسندگان [English]

  • elham fakhimi 1
  • Hossein Naderi 2

1 Assistant professor,Research Division of Natural Resources, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,areeo,Shahrekord,Iran

2 TMU University, faculty of Natural Resources &Marine science, Noor,Iran.

چکیده [English]

Floristic studies are fundamental for the applied sciences such as rangeland management and conservation. Rangelands of Sadrabad with an area of 40000 hectares is jocated in South West of Yazd province that it remarkable habitat for the floristic studies. In this study the floristic list of the region is presented and their life forms and endangered species are distingushed Plants were sampled following the common method in the regional taxonomic studies and their families, genera, and species were determined using indispensable references. The life form of plant species was determined using Raunkier’s method. The results showed that 235 plant species belonging to 39 families and 169 genera exist in this area. Hemicryptophytes, Therophytes, Chamaephytes, Geophytes and Phanerophytes included 36.45, 25.65, 23.47 , 7.82 and 6.55% of the total species, respectively. Furthermore, the endangered species of the region were identified on the basis of IUCN criteria and Red Data Book of Iran. Accordingly, 43endangered species were identified, of which 34 were in lower risk (LR) class, , 7 species were in vulnerable (VU) class, and 2 were put in data deficient (DD) class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flora
  • life form
  • Threatened species
  • Yazd