معرفی فلور و ارزش حفاظتی گیاهان مراتع صدرآباد ندوشن یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران.

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

چکیده

بررسی فلور هر منطقه، یکی از مطالعات اساسی جهت مدیریت و حفاظت مراتع به­شمار می رود. مراتع صدرآباد با مساحت 40000 هکتار در جنوب غربی استان یزد واقع شده و یکی از زیستگاه­های با اهمیت استان به شمار می­رود. در این مطالعه، فلور، فرم رویش و گونه­های در معرض خطر مراتع صدرآباد بررسی و معرفی شده است. نمونه­های گیاهی بر اساس روش مرسوم مطالعات تاکسونومیک منطقه­ای جمع­آوری و با استفاده از منابع موجود شناسایی و خانواده، جنس و گونۀ هریک از آن­ها تعیین گردید. شکل زیستی هر یک از عناصر گیاهی با استفاده از روش رانکیائر مشخص شد. بر اساس نتایج به دست آمده تعداد 235 گونۀ گیاهی متعلق به 39 خانواده و 169 جنس در منطقه وجود داشت. فرم زیستی به ترتیب شامل همی کریپتوفیت (45/36درصد)، کامافیت (47/23 درصد)، تروفیت (65/25 درصد)، ژئوفیت (82/7 درصد) و فانروفیت (­55/6 درصد) بودند. بر اساس معیارهای IUCN و با استفاده از کتاب Red book of Iran تعداد 43 گونه از گیاهان موجود در منطقه شامل گونه­های تهدید شده بود که از این تعداد 34 گونه در طبقۀ کمتر در خطر (LR)، 7 گونه در طبقۀ آسیب­پذیر (VU) و 2 گونه در طبقۀ کمبود داده (DD) قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها