نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تغییر کیفیت علوفه گونه های مورد چرای شتر در منطقه مرنجاب

حمید رضا ناصری؛ ناطق لشکری صنمی؛ سید علی صادقی سنگدهی

دوره 71، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 1099-1109

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.264225.1292

چکیده
  به منظور تأمین احتیاجات غذایی حیوانات و تولید پروتئین حیوانی، نیاز به تنظیم جیرۀ متعادل و برنامۀ غذایی صحیحی می­باشد که این موضوع خود بر پایۀ شناخت درستی از مواد غذایی علوفه استوار بوده و از طریق تجزیه و تعیین مواد مغذی امکان­پذیر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسۀ کیفیت علوفۀ 7 گونۀ گیاهی مورد چرای شتر شامل Nitraria schoberi، Smirnovia iranica، ...  بیشتر