نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر تیمار‌های مختلف بر شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر گونه (Atriplex leucoclada Boiss)

سحر آریایی فر؛ ابوالفضل طهماسبی؛ مجید محمداسمعیلی؛ علی راحمی کاریزکی

دوره 71، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 297-305

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.250440.1219

چکیده
  گونۀ  Atriplex leucoclada Boissیکی از گونه‌های مهم بومی مراتع خشک و نیمه خشک ایران است که دارای محدودیت جوانه‌زنی و خواب بذر است. به منظور بررسی روش‌های مؤثر شکستن خواب این گونه، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تیمار شامل: تیمار سنباده با دو شمارۀ 100 و 200، تیمار هیپوکلریت: در زمان‌های 5، 10، 15، 20، 25 دقیقه، تیمار آب ‌جوش: شامل غوطه‌ور ...  بیشتر