نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد. مرتعداری، دانشگاه گنبد کاووس

2 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبد کاووس

3 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبد کاووس

4 استادیار گروه زراعت. دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

گونۀ  Atriplex leucoclada Boissیکی از گونه‌های مهم بومی مراتع خشک و نیمه خشک ایران است که دارای محدودیت جوانه‌زنی و خواب بذر است. به منظور بررسی روش‌های مؤثر شکستن خواب این گونه، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تیمار شامل: تیمار سنباده با دو شمارۀ 100 و 200، تیمار هیپوکلریت: در زمان‌های 5، 10، 15، 20، 25 دقیقه، تیمار آب ‌جوش: شامل غوطه‌ور کردن بذور در آب‌ جوش به مدت 1، 5، 10، 15، 20، 25 دقیقه، تیمار سرمادهی مرطوب: بذرها در یخچال در دمای 4 درجۀ سانتی‌گراد و به طور ، مداوم مرطوب به فواصل 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 هفته، تیمار اسید سولفوریک: بذرها در اسید سولفوریک 98 درصد در مدت زمان‌های 5 ثانیه ، 30 ثانیه و 5، 10، 15، 20، 30 دقیقه، تیمار سرمادهی خشک: بذرها در یخچال در دمای 4 درجۀ سانتی‌گراد به فواصل 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 هفته و تیمار دفن کردن بذور، در سه تکرار در دو بخش آزمایشگاهی (کشت در پتری‌دیش) و کشت در گلدان انجام شد. در بخش آزمایشگاهی جوانه‌زنی مشاهده نشد و نتیجۀ قابل توجهی حاصل نشد اما در کشت گلدانی تجزیۀ واریانس اثر تیمار‌های مختلف شکست خواب بر سرعت سبز شدن A. leucoclada نشان داد که بین تیمار‌های مختلف شکست خواب در سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنی‌داری وجود دارد، تیمار هیپوکلریت سدیم 25دقیقه دارای بیش‌ترین و تیمار سرد و خشک (هفتۀ اول) کم‌ترین درصد و سرعت جوانه‌زنی را دارا می‌باشد. تیمار سنباده 100 و تیمار هیپوکلریت 25 دقیقه بهترین اثر را بر روی شکستن خواب بذور داشته است، همچنین سرعت سبز شدن در تیمار هیپوکلریت سدیم سیر صعودی دارد یعنی در واقع با افزایش ماندگاری بذور در تیمار هیپوکلریت سدیم سرعت سبز شدن افزایش یافته است. با توجه به نتایج آزمایش­های حاضر خواب بذر در این گونه از آتریپلکس از نوع فیزیکی است و ناشی از مقاومت پوستۀ بذر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Different Treatments on Sleep Failure and Stimulation of Seed Germination (Atriplex leucoclada Boiss Species)

نویسندگان [English]

  • sahar Aryaeefar 1
  • Abolfazl Tahmasebi 2
  • Majid Mohammad Esmaeili 3
  • Ali Rahemi Karizaki 4

1 M.Sc. Student in Range Management, Department of Range and Watershed Management, Gonbad Kavous University

2 Depatment of range and watershed management, Faculty of Agriculture and Natural resources, Gonbad e Kavoos University- Golestan Province-Iran

3 Associate Professor, Department of Range and Watershed Management. Gonbad Kavous University

4 Assistant Professor, Department of Plant Production. Gonbad Kavous University

چکیده [English]

Atriplex leucoclada Boiss is one of the most important native species of dry and semi-arid rangelands in Iran which is faced to low germination and seed dormancy. In order to investigate the effective methods of breaking dormancy of this species, an experiment was conducted in a completely randomized design with eight treatments including scarification treatments 100 and 200, hypochlorite: at 5, 10, 15, 20, 25 minutes, boiling water treatment: submerging seeds in boiling water for 1, 5, 10, 15, 20, 25 minutes, wet chilling : putting Seeds in a refrigerator at 4 ° C and continuously wet at intervals of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weeks, Sulfuric acid treatment: Seeds in Sulfuric Acid 98% Diets: 5 seconds, 30 seconds, 5, 10, 15, 20, 30 minutes, Seeds Dry chilling: in a refrigerator at 4 ° C at intervals of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weeks, and Seed burial treatments were carried out in four replications in two laboratory sections (petri-dish cultivation) and cultivation was done in a pot. In the laboratory section, no significant results were obtained, but in the culture, results of data analysis indicated that 25 min hypochlorite treatment had the highest rate of germination and 100 mg treatment and hypochlorite treatment of 25 minutes had the best effect on seed dormancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination rate
  • Sanding treatment
  • Sodium hypochlorite treatment
  • Germination percentage
  • Atriplex leucoclada
[1]      Arianpour, A., 2012. Effect of soil factors on altitude and canopy cover of wild spinach (Atriplex canisens). Abstract. Articles of the 5th National Conference on Range and Range Management in Iran, First Edition, Publisher of Forest Research Institute of Rangelands of Iran. pp. 59.
[2]      Azarnivand, H. and Zare Chahouki, M.A. 2008. Rangeland Improvement. University of Tehran Press. pp: 354.
[3]      Bakhshi Khaniky, Gh., falaki, M., Lotfi Qaraee, A., and Arsari, J., 2012. Anatomical examination of leaves and stems of species of Chenopodium L. and Atriplex. In South Khorasan province. Journal of Cellular-Molecular Biotechnology, Volume 2, Number 7, pp. 73-57.
[4]      Danesh bemrood, M, H, Sohani Darban, A., 2012. Determination of Different Temperature of Seed Germination of Atriplex Plant. The and National Conference on Seed Science and Technology. pp 1-5.
[5]      Emery, D. E. 1987 Seed Propagation of Native California Plants. Santa Barbara Botanic Garden, Santa Barbara, CA.780 p.
[6]      Faraji Allahi, A., 2011. Effect of different treatments on germination of seeds of Atriplex lentiformis and Atriplex canescens. Research and Development, Number. 93, pp. 56-62.
[7]      Khatir Namni, G, 2005. Investigating the Effect of Atriplex on Rangelands in Golestan Province. Rangeland and Babanan Research, Volume 12, Number 3, pp. 311-334.
[8]      Laihacer-kind, H. M. Loud. 1985. Improvement of seed germination in Atriplexrepanda Phill. Journal of Range Management, 38: 491-494.
[9]      Lorence Capeland, MD. MacDonald, 2008. Seed science and technology. (Translation: Behnam Kamkar, Afshin Soltani, Farshid Akram Ghaderi), University of Mashhad, Jahad University Press. 512 p.
[10]   Makkar, H.P.S. 2003. Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins and strategies to overcome determental effects of feeding tannin rich feeds. Small Ruminant Research, 49: 241-256.
[11]   Massoumi, A. 2006. Astragalus of Iran. Publication of Research Institute of Forest and Rangelands. 786p.
[12]   Moghimi, J., 2005. Introduction some important range species suitable for the development and improvement of rangelands Iran. Technical office Range, Arvan publishers, Iran, Tehran, 670 p.
[13]   Nosrati, K., Azarnivand, H., Bijanzadeh A., 2008. Effect of Sulfuric Acid Treatments on Removing Frozen Seedlings from Journal of Natural Resources Faculty, Volume 6, Issue 1, Atriplex halimus, Atriplex canescens Leaching in Breaking of Seed Dreams Two species pp 254-263.
[14]   Osman, A.E., F. G. Ghassali, 1997. Effects of storage condition and presence of fruiting bracts on the germination of some species of Atriplex. Experimental. Agriculture, 33: 149-155.
[15]   Sarafraz Ardakani, A, 2001. Atriplex. New Approach to Desert Restoration. Journal of Jihad, Number. pp 246-247.
[16]   Shamsi, F, Roshandel, P., Kharraziyan, N., 2015. The effect of different treatments on sleep defeat and stimulation of seedlings (Atriplex leucoclada Boiss.). Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), Volume 28, Number. 5. pp. 1043-1053.
[17]   Soltani, A. 2008. Application of SAS software in statistical analyzes. Publications University of Mashhad. PP 182.
[18]   Soltani, A., sadr, S.V. and Hamidi, H. 2006 seed reserve utilization and seedling growth of wheat as affected by drought and salinity. Environmental and Experimental Botany, 55:195-200.
[19]   Tran, V. and Cavanagh, A.K. 1984. Structural aspects of seed dormancy and seed physiology; Vol 2. – D.R Murray. New York: Academic press. pp 855.
[20]   Ungar. I. A., and M. A. Khan, 2001. Effect of bracteoles on seed germination and dispersal of two species of Atriplex. Annals of Botany, 87:233-239.
[21]   Weaver, L. C., G. L. Gordan, 1995. Effects of selected seed treatment on germination rates of five range plants. Journal of Range Management 48: 415-418.
[22]   Young, J. A., B. L. Kall, and H. George. 1980. Germination of three species of Atriplex. Agronomy Journal, 72: 705-709.