نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پیش‌بینی مکانی زمین‌لغزش‌های سطحی با استفاده از مدل‌های آماری و یادگیری ماشین (مطالعۀ موردی: حوضه سرخون)

زهرا براتی؛ ابراهیم امیدوار؛ عطااله شیرزادی

دوره 71، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 869-884

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.268247.1314

چکیده
  تهیۀ نقشۀ حساسیت­پذیری زمین­لغزش به­عنوان اولین گام مهم در ارزیابی خطر زمین­لغزش محسوب می­شود. هدف اصلی این پژوهش مقایسۀ عملکرد الگوریتم یادگیری ماشین مدل لجستیک درختی (LMT) با مدل آماری رگرسیون لجستیک (LR) به­منظور مدل­سازی حساسیت­پذیری زمین­لغزش در حوضۀ سرخون استان چهارمحال و بختیاری است. بدین­منظور ابتدا نقشۀ پراکنش ...  بیشتر