نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسۀ روش‎های فاصله‎ای برآورد تراکم دو گونۀ Astragalus verus Olivier و Astragalus albispinus Sirj. & Bornm. (مطالعۀ موردی: مرتع مرجن بروجن)

حمید جمالی؛ عطاالله ابراهیمی؛ الهام قهساره؛ فاطمه پردل

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 926-940

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.270359.1321

چکیده
  تراکم مهم­ترین شاخص‌ ارزیابی تغییر جمعیت­ گیاهی بوده که روش‌های مختلفی برای اندازه­گیری آن توسعه یافته که ارزیابی دقت هر روش‌ حائز اهمیت زیادی است. برای ارزیابی روش‌های فاصله‌ای اندازه‌گیری تراکم گونه‌های Astragalus verusو  Astragalus albispinusدر مراتع استپی مرجنِ بروجن، مساحتی 32000 مترمربعی به هشت قطعه 4000 مترمربعی تقسیم و نمونه‌برداری ...  بیشتر