نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد.

2 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد.

3 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد.

4 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد.

چکیده

تراکم مهم­ترین شاخص‌ ارزیابی تغییر جمعیت­ گیاهی بوده که روش‌های مختلفی برای اندازه­گیری آن توسعه یافته که ارزیابی دقت هر روش‌ حائز اهمیت زیادی است. برای ارزیابی روش‌های فاصله‌ای اندازه‌گیری تراکم گونه‌های Astragalus verusو  Astragalus albispinusدر مراتع استپی مرجنِ بروجن، مساحتی 32000 مترمربعی به هشت قطعه 4000 مترمربعی تقسیم و نمونه‌برداری شد. در هر قطعه، با شمارش پایه‌های  A. verus و A. albispinus  مقدار واقعی تراکم آن­ها اندازه­گیری و یک ترانسکت 100 متری به موازات طول هر قطعه (40×100متر) مستقر و 10 نقطه به صورت تصادفی-سیستماتیک آماربرداری شد. روش‌های برآورد تراکم نزدیک‌ترین فرد، نزدیک‌ترین همسایه، زوج‌های تصادفی، یک چهارم نقطۀ مرکزی، نزدیک‌ترین به سومین فرد، زاویۀ منظم و ترانسکت متغیر در هر نقطه اجرا شد. نتایج نشان داد مقادیر واقعی تراکم A. verus برابر 084/0±1593/0 وA. albispinus  برابر 0282/0±0622/0 پایه در متر مربع بود. روش‌های نزدیک‌ترین فرد (1315/0±1357/0)، نزدیک‌ترین همسایه (1432/0±1368/0)، یک چهارم نقطۀ مرکزی (1646/0±1016/0)، زوج‌های تصادفی (0536/0±0588/0)، نزدیک‌ترین به سومین فرد (0775/0±1107/0) و ترانسکت متغیر (0105/0±0221/0) برای A. verus  وزاویۀ منظم (0523/0±0927/0)، نزدیک‌ترین همسایه (0357/0±0424/0)، نزدیک‌ترین به سومین فرد (0447/0±0524/0) برای A. albispinusاختلاف معنی‎داری با شاهد نداشتند. نزدیک‌ترین برآورد به شاهد را نزدیک‌ترین همسایه (141/0-) برایA. verus  و نزدیک‌ترین به سومین فرد (0098/0-) برای A. albispinusداشت. بیشترین دقت را روش‌ نزدیک‌ترین فرد (6877/0RMSE= و 0026/0 SE= و 1147/0CV=) برای A. verus و نزدیک‌ترین همسایه (5609/0RMSE=، 0007/0 =SE و 0320/0 CV=) برای A. albispinus داشتند. روش نزدیک‌ترین فرد برای اندازه­گیری تراکم گونۀ A. verusو روش نزدیک‌ترین همسایه برای گونۀ A. albispinusپیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of distance-based methods of density estimation of Astragalus verus Olivier and Astragalus albispinus Sirj. & Bornm. (Case study: Steppe Rangeland of Marjan, Chaharmahal-Va-Bakhtiari)

نویسندگان [English]

  • Hamid Jamali 1
  • Ataollah Ebrahimi 2
  • Elham Ghesareh Ardestani 3
  • Fatemeh Pordel 4

1 Department of Range and watershed management Shahrekord University

3 Department of range and Watershed Management of Shahrekord University

4 Department of Range and Watershed management of Shahrekord University

چکیده [English]

Density is an important indicator of vegetation evaluation, which several methods have been developed for its assessment, but their accuracy is concerned. To reveal accuracy of each methods, a study site of 32000-m2 in the steppe rangeland of Marjan, Boroujen was selected and divided into eight macroplots of 4000-m2. Then, the individuals of Astragalus verus and Astragalus albispinus were counted in each microplots. A transects of 100-m established parallel to the length of the macroplots (40 × 100 mm) and density was measured using closest individual, nearest neighbor, random pairs, point-centered quarter, third closest individual, angle order and variable area transect methods, systematic-randomly in 10 sampling points in each macroplots. The results indicate that the real density of A. verus and A. albispinus were 0.1593±0.084 and 0.0622±0.0282/m2, respectively. Closest individual (0.1357±0.1315/m2), nearest neighbor (0.1368±0.1432/m2), point-centered quarter (0.1016±0.1664/m2), random pairs (0.0588±0.0536/m2), third closest individual (0.1107±0.0775/m2) and variable area transect (0.0221±0.0105/m2) for A. verus and angle order (0.0927±0.0523/m2), nearest neighbor (0.0424±0.0357/m2) and third closest individual (0.0524±0.0447/m2) for A. albispinus showed no significant difference with controls. The results revealed that the closest estimation to the controls belongs to the nearest neighbor (-0.141) and third closest individual (-0.0098) for A. verus and A. albispinus, respectively. Moreover, the nearest neighbor (RMSE=0.6877, SE=0.0026 and R=0.1147) and closest individual (RMSE=0.5609, SE=0.0007, R=0.0320) showed the most precise estimation of densities of A. verus and A. albispinus, respectively. Generally, the closest individual for estimating plant density of A. verus and the nearest neighbor's for A. albispinus are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rangeland
  • plant density
  • density evaluation
  • distance-based methods
  • Astragalus
  • Marjan