نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر شدت چرای دام بر تنوع و ترکیب گونه‌های علفی زیراشکوب درختان بلوط و بنه در دامنه‌های کبیرکوه، شهرستان دره‌شهر

روح اله زینی وند؛ مجید آجورلو؛ علی آریاپور

دوره 72، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 727-738

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.273729.1340

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی اثر شدت‌ چرای دام (سبک، متوسط و سنگین و قرق کوتاه مدت) بر تنوع و ترکیب گونه‌های علفی (گندمیان و پهن‌برگان علفی) زیراشکوب درختان بلوط و بنه در مراتع مشجّر دامنه‌های کبیرکوه شهرستان دره‌شهر، استان ایلام است. نمونه­برداری از گونه‌های علفی به روش تصادفی- منظم در زمان گلدهی گونه‌‌های غالب در اردیبهشت سال 1396 انجام ...  بیشتر