نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسۀ حساسیت به فرسایش و مقاومت سنگ‌های آهک آسماری، آهک میشان، ماسهسنگ آهکی آغاجاری و انیدریت گچساران با استفاده از روش RMR

مسلم دهداری فر؛ محمد فرجی؛ محمد صالحی ویسی؛ جهانگیر احسانی

دوره 72، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 709-725

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.273846.1341

چکیده
  اطلاعات مربوط به مقاومت به فرسایش و تخریب سنگ‌ها و رتبه بندی حساسیت آن­ها برای اهداف مختلفی همچون مهندسی سازه و نرخ فرسایش و تولید رسوب حوزه­های آبخیزاهمیت زیادی دارد. علی­رغم اهمیت زیاد، در ایران مطالعات زیادی در این خصوص صورت نگرفته است و مطالعات انجام شده  بیشتر جنبۀ کیفی دارند.­لذا در این بررسی مقاومت توده سنگ سازندهای ...  بیشتر