نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی سه گونۀ L. Cynara scolymus (کنگر فرنگی)، Foeniculum vulgare .Mill (رازیانه) و Nigella sativa L. (سیاه دانه) تحت تنش شوری

مجتبی پیری؛ علیرضا خوانین زاده؛ حمید سودایی زاده

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 911-925

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.274658.1346

چکیده
  جهت بررسی تأثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر شاخص­های جوانه‌زنی گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus)، رازیانه (­Foeniculum vulgare .Mill­) و سیاه دانه (Nigella sativa L) تحت تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی به اجرا درآمد. عوامل آزمایش شامل تیمارهای سالیسیلیک اسید در 4 سطح (­بدون سالیسیلیک اسید ...  بیشتر