نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرتعداری، دانشگاه اردکان.

2 استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان.

3 دانشیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکدۀ منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد.

چکیده

جهت بررسی تأثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر شاخص­های جوانه‌زنی گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus)، رازیانه
(­Foeniculum vulgare .Mill­) و سیاه دانه (Nigella sativa L) تحت تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی به اجرا درآمد. عوامل آزمایش شامل تیمارهای سالیسیلیک اسید در 4 سطح
(­بدون سالیسیلیک اسید (­شاهد­)، 0.5، 1 و 2 میلی مولار­) و شوری در 4 سطح (­بدون شوری (­شاهد)، 50، 100 و 200 میلی مولار­) می­باشد. نتایج نشان داد اثر شوری و پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر تمام شاخص­ها و بر هم کنش دو عامل بر اثر مؤلفه­های جوانه‌زنی بذور معنی­دار می­باشد. افزایش شوری باعث کاهش معنی­دار (­P<0/05­) تمام صفات اندازه­گیری شده گردید. پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید در هر سه گونه سبب بهبود اکثر شاخص­های جوانه‌زنی در شرایط تنش شوری در مقایسه با بذور شاهد شد و میزان مقاومت به شوری در گونه­ها به ترتیب در کنگر فرنگی، رازیانه و سیاه دانه کاهش می­یابد. حداکثردرصد (بیش از 96%) و سرعت جوانه­زنی (بیش از 4/3 در روز) و سایر مؤلفه­های جوانه‌زنی در کنگر فرنگی در پیش تیمار 5/0 و 1 میلی مولار مشاهده شد. بیشترین بهبود پارامترهای جوانه‌زنی در گونۀ کنگر فرنگی، سیاه دانه در غلظت 5/0 و 1 میلی مولار و رازیانه در غلظت 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک تحت شرایط شوری به دست آمد. بنابراین می­توان با استفاده از پیش تیمار سالیسیلیک اسید در غلظت­های مشخص پارامترهای جوانه‌زنی C. scolymus L.،  F. vulgare Mill. وN. sativa L.  تحت تنش شوری را بهبود داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of salicylic acid on germination of three species of Artichoke, Fennel and Black cumin under salinity stress

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Piri 1
  • Alireza Khavaninzadeh 2
  • Hamid Sodaeizadeh 3

1 ardakan University

2 Nature Engineering,Natural resources faculty

3 Nature engineering, Yazd University

چکیده [English]

Effect of Salicylic acid as a pre-treatment, on germination indices of Foeniculum vulgare Mill, Cynara scolymus L. and Nigella sativa under salinity stress was evaluated by a factorial arrangement in a completely randomized design with four replications. Salicylic acid and salinity were considered in 4 levels (0, 0.5, 1 and 2 mM) and (0, 50, 100 and 200 mM) respectively. The results showed that salinity and pre-treatment of salicylic acid significantly affect all indices of germination of three species. Results showed increasing salinity led to decreasing the most measured germination traits. Pre-treatment with salicylic acid improved all germination indices under salinity stress conditions compared to control seeds for all three species and resistant to salinity is decreased in Cynara scolymus L. Foeniculum vulgare Mill, and Nigella sativa respectively. The highest percentage ( more than 96%) and rate of germination in Cynara scolymus was observed at levels of 0.5 and 1 mM salicylic acid ( more than 3.4 n/day). The most improvement of germination traits in Cynara scolymus L., and Nigella sativa was observed at pretreatment 0.5 and 1 mM and for Foeniculum vulgare at 1 mM. Therefore, it can be concluded that the use of salicylic acid as a pre-treatment improves the germination traits of Artichoke, Corn cockle and Fennel under salinity stress at different concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cynara scolymus L. and Nigella sativa
  • Foeniculum vulgare Mill
  • Germination
  • Salicylic acid
  • Salinity