نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش بالقوۀ مکانی (Boraginaceae Juss.) Onosma sabalanica Ponert. و Onosma cornuta H. Riedl. در واحدهای اقلیمی ایران

صدف صیادی؛ سیاوش نقی زاده؛ حسین مرادی زیناب؛ احمدرضا محرابیان؛ حسین مصطفوی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1117-1129

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.276119.1354

چکیده
  پدیدۀ تغییر اقلیم بزرگ‌ترین چالش زیست ‌محیطی حال حاضر دنیا می­باشد. پیش­بینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش گونه­های گیاهی حساس و با ارزش، امری مهم در راستای مدیریت و حفاظت آن­ها محسوب می­گردد. جنس Onosma L. (زنگوله­ای) به عنوان یک جنس بسیار غنی از طایفۀ Lithospermeae Dumort. در تیرۀ گاوزبان (Boraginaceae) می­باشد که دارای 52 گونه در ایران است که ...  بیشتر