نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر پرایمینگ و شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نسی (Stipagrostis plumosa)

مرتضی صابری؛ علیرضا شهریاری؛ مرضیه بزرگمهر

دوره 73، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 513-524

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.277900.1364

چکیده
  به منظور بررسی پرایمینگ و شوری بر جوانه­زنی و رشد گیاهچه‌های Stipagrostis plumosa آزمایشی به­صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاه انجام گرفت. عامل اول پرایمینگ شامل سالسیلیک اسید در سه سطح (100، 200، 300 میلی­گرم بر لیتر)، جیبرلیک اسید در سه سطح (125، 250، 500ppm )، اسکوربیک اسید در سه سطح (100، 200، 300 میلی‏گرم ...  بیشتر