نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پهنه‌بندی مکانی مناطق تغذیۀ آبخوان در مناطق کارستی (مطالعۀ موردی: آبخوان کارستی آژوان- بیستون استان کرمانشاه)

علی دسترنج؛ احمد نوحه گر؛ آرش ملکیان

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 965-978

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.237232.1144

چکیده
  مناطق تغذیه، میزان و توزیـع فضـایی تغذیـه در آبخوان‌های کارستی، به عواملی چون ژئومورفولـوژی کارسـت و میـزان توسـعۀ آن، اقلـیم، شیب، پوشش گیاهی، خاک و عوامل زمین‌شناسی بستگی دارد. آبخوان کارستی آژوان-بیستون در استان کرمانشاه، نقش اصلی را در گسترش مدنیت و تأمین آب موردنیاز جوامع انسانی دارد. هدف این تحقیق، مدل‌سازی مناطق تغذیۀ آبخوان ...  بیشتر