نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی نقش حفاظتی گونۀ Astragalus brachycalyx Fisch. (گون گزی) بر بانک بذر خاک تحت چرای دام در مراتع ییلاقی شهـــرستان بویراحمد

پرویز غلامی؛ محمد فرزام؛ ناطق لشکری صنمی؛ لاله آموزگار

دوره 73، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 541-553

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.291141.1427

چکیده
  بانک بذر خاک می­تواند اطلاعات ارزشمندی را جهت احیاء و اصلاح اکوسیستم­های مرتعی فراهم آورد. در مناطق خشک و نیمه­خشک، گیاهان بوته­ای ممکن است سبب تجمع بانک بذر در زیراشکوب شوند و بذرهای رویش یافته را در برابر چرای دام محافظت کنند. این مطالعه با هدف بررسی اثر گونۀ Astragalus brachycalyx بر ترکیب بانک بذر خاک دو منطقۀ قرق و تحت چرای دام مراتع ...  بیشتر