نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی ارتفاع غرقاب روی عملکرد دو گونه‌ی مرتعی Aeluropus littoralis و Juncus maritimus

مجید محمداسمعیلی؛ محمد رضا مجتهدی؛ خیرالنسا میرنیا

دوره 72، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 625-632

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.132046.914

چکیده
  تنش غرقاب یکی از تنش­های مهم محیطی است که عملکرد گیاهان را تحت تأثیر قرار می­دهد. در این تحقیق اثرات ارتفاع غرقاب بر روی عملکرد دو گونۀ مرتعی Aeluropus littoralisوJuncus maritimus مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفی در 4 تیمار و 8 تکرار در محیط نیمه کنترل شده اجرا شد. بعد از گذشت 5/2 ماه از شروع آزمایش، برداشت نهایی ...  بیشتر