نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران.

2 فارغ التحصیل کارشناسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گنبدکاووس، ایران.

چکیده

تنش غرقاب یکی از تنش­های مهم محیطی است که عملکرد گیاهان را تحت تأثیر قرار می­دهد. در این تحقیق اثرات ارتفاع غرقاب بر روی عملکرد دو گونۀ مرتعی Aeluropus littoralisوJuncus maritimus مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفی در 4 تیمار و 8 تکرار در محیط نیمه کنترل شده اجرا شد. بعد از گذشت 5/2 ماه از شروع آزمایش، برداشت نهایی انجام پذیرفت. ابتدا تعداد و طول کل استولون­ها به تفکیک در هر تیمار در گونۀ A. littoralis شمارش شدند. تعداد و طول ریزوم در گونۀ J. maritimus در هر واحد آزمایشی (گلدان) شمارش شد. وزن کل مادۀ خشک، وزن مادۀ خشک اندام­های هوایی، وزن مادۀ خشک اندام­های زیرزمینی در هر واحد آزمایشی اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات گونه و ارتفاع غرقاب روی تمام شاخص­های عملکردی مورد مطالعه (به استثنای اثر غرقاب در وزن خشک ریشه) دو گونۀ مرتعی A. littoralisو
J. maritimusمعنی­دار است. مقایسۀ میانگین شاخص­های عملکردی در گونۀ A. littoralis نشان می­دهد بین دو دسته تیمار (هم سطح آب و تیمار 7 سانتی متر زیر سطح آب) و تیمار (بدون غرقاب و تیمار 15 سانتی­متر زیر سطح آب هم) اختلاف معنی­داری وجود دارد. مقایسۀ میانگین در شاخص­های عملکردی گونۀ J. maritimusنشان می­دهد که اختلاف معنی­داری در تعداد ریزوم، طول کل ریزوم­ها و و وزن خشک اندام­های زیر زمینی مشاهده نشد. مقایسۀ میانگین میزان مادۀ خشک در مرتع که بیشترین میزان تولید این دو گونه در تیمار 7 سانتی متر زیر سطح آب بود.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of flooding height on performance of two species Aeluropus littoralis Juncus maritimu

نویسندگان [English]

  • majid mohammad esmaeili 1
  • mohammadreza Mojtahedi 2
  • Khironesa Mirnia 2

1 gonbad kavus university

2 Bsc, Student

چکیده [English]

Flooding is one of the most important environmental stresses that affect the performance of plants. The effects of flooding height on the performance of the two species A.littoralis, J.maritimus were studied. This experiment was carried out the factorial experiment in a completely randomized design with 4 treatments and 8 replications. After 2.5 months of ultimate recovery tests were performed. The number and length of stolons of A. littoralis were counted separately in each treatment. The number and length of rhizome J. maritimus species in each plot (pot) were counted. The total weights of dry matter, shoot dry weight, dry weight of underground organs were measured in each experimental unit. Analysis of variance showed that the effects in controlling the height of flooding on all performance indicators studied (excluding the effects of flooding on root dry weight) of two species A. littoralis and J. maritimus is significant. Comparison of performance indicators A. littoralis species show between the two treatment groups (7 cm below the water level and water treatment) and treatment (treatment without irrigation and 15 cm below the water level) there is a significant difference. Comparison of performance indicators J. maritimus species show a significant difference in the number of rhizome, total length of underground rhizome and dry weight were observed. Comparison of dry pasture species show the highest production of the two types of treatment 7 cm below the water level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flooding
  • Inchebron
  • production
  • rhizome
  • stolon