بررسی ارتفاع غرقاب روی عملکرد دو گونه‌ی مرتعی Aeluropus littoralis و Juncus maritimus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران.

2 فارغ التحصیل کارشناسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گنبدکاووس، ایران.

چکیده

تنش غرقاب یکی از تنش­های مهم محیطی است که عملکرد گیاهان را تحت تأثیر قرار می­دهد. در این تحقیق اثرات ارتفاع غرقاب بر روی عملکرد دو گونۀ مرتعی Aeluropus littoralisوJuncus maritimus مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفی در 4 تیمار و 8 تکرار در محیط نیمه کنترل شده اجرا شد. بعد از گذشت 5/2 ماه از شروع آزمایش، برداشت نهایی انجام پذیرفت. ابتدا تعداد و طول کل استولون­ها به تفکیک در هر تیمار در گونۀ A. littoralis شمارش شدند. تعداد و طول ریزوم در گونۀ J. maritimus در هر واحد آزمایشی (گلدان) شمارش شد. وزن کل مادۀ خشک، وزن مادۀ خشک اندام­های هوایی، وزن مادۀ خشک اندام­های زیرزمینی در هر واحد آزمایشی اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات گونه و ارتفاع غرقاب روی تمام شاخص­های عملکردی مورد مطالعه (به استثنای اثر غرقاب در وزن خشک ریشه) دو گونۀ مرتعی A. littoralisو
J. maritimusمعنی­دار است. مقایسۀ میانگین شاخص­های عملکردی در گونۀ A. littoralis نشان می­دهد بین دو دسته تیمار (هم سطح آب و تیمار 7 سانتی متر زیر سطح آب) و تیمار (بدون غرقاب و تیمار 15 سانتی­متر زیر سطح آب هم) اختلاف معنی­داری وجود دارد. مقایسۀ میانگین در شاخص­های عملکردی گونۀ J. maritimusنشان می­دهد که اختلاف معنی­داری در تعداد ریزوم، طول کل ریزوم­ها و و وزن خشک اندام­های زیر زمینی مشاهده نشد. مقایسۀ میانگین میزان مادۀ خشک در مرتع که بیشترین میزان تولید این دو گونه در تیمار 7 سانتی متر زیر سطح آب بود.

 

کلیدواژه‌ها