دوره و شماره: دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 609-878 
2. بررسی ارتفاع غرقاب روی عملکرد دو گونه‌ی مرتعی Aeluropus littoralis و Juncus maritimus

صفحه 625-632

مجید محمداسمعیلی؛ محمد رضا مجتهدی؛ خیرالنسا میرنیا


3. بررسی تأثیر اجرای طرح‌های مرتعداری بر برخی از خصوصیات خاک در مراتع ییلاقی و قشلاقی مناطق نوبران و زرندیه در استان مرکزی

صفحه 633-642

علیرضا افتخاری؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی؛ علی اکبر مهرابی؛ محمدرضا بی همتا؛ احسان زندی اصفهان؛ نادیا کمالی


18. بررسی الگوی تغییرات پوشش‌گیاهی با استفاده از تصاویر سنجندۀ MODIS و ارتباط آن با بارش

صفحه 843-852

عبدالحسین محمدی؛ رضا قضاوی؛ روح الله میرزایی؛ حمید رضا ناصری