نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به اینکه پایش و ارزیابی تغییرات بدنۀ سدهای خاکی با استفاده از روش­های نقشه­برداری زمینی وقت­گیر و پرهزینه است، لذا با بررسی­های به­عمل آمده در مشکلات مشابه در سطح دنیا روش تداخل سنجی راداری به­عنوان یک روش نوین جهت بررسی جابجایی بدنۀ سد معرفی شده است. بدین منظور در این تحقیق با هدف بررسی تغییرات بدنۀ سد طالقان از 68 تصویر Sentinel1-Aدر بازۀ زمانی 2018- 2014 از نرم­افزارGMTSAR استفاده شد. همچنین تکنیک تداخل سنجی راداری به کمک روش طول باز کوتاه[1] برای به­دست آوردن سری زمانی به­کار گرفته شد. نتایج سری زمانی نشان داد که حداکثر میزان نشست سد mm/y۳ در راستای دید سنجنده می­باشد. به منظور توجیه تغییرات بدنۀ سد طالقان تحقیقاتی بر روی ریپ رپ[2] بدنۀ سد انجام شد. این نتایج متأثر از فرسایش و هوازدگی می­باشد که به دلیل ضریب نفوذ نامطلوب و مقاومت نامناسب در سنگ­هایی که دارای ساختار آذرین بیرونی و ریولیتیکی می­باشد، منجر شد تا این مصالح تحت اثرات جوی و دمای منطقه دچار وارفتگی و ریزش شوند که نتایج آن به­صورت جابجایی در سطح پایین دست بروز نموده است. بررسی­های به­عمل آمده بیانگر توانایی روش تداخل­سنجی راداری در پایش سدهای خاکی و سازه­های با اهمیت می­باشد که اطلاعات آن نقش به­سزایی در تحلیل رفتار سدها و تکمیل اندازه­گیری­های ابزار دقیق خواهد داشت.
[1] Small baseline subset


[2] Riprap

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monitoring of the changes in the Taleqan dam’s body by using InSAR

نویسنده [English]

  • Mehrnoosh Ghadimi

Faculty of Geography, University of Tehran

چکیده [English]

Given the time/cost inefficient nature of land mapping for monitoring of the changes in the earth dams’ body across the world, the Radar Interferometry is introduced here as a modern alternative method. In this study, to investigate the changes in the Taleqan dam’s body, we employed the GMTSAR software and processed 68 Sentinell- A images taken in the time period of 2014-2018. Additionally, utilizing the radar interferometry in the short range, the time series was determined. The time series results implied that the maximum dam subsidence is 3 mm/y along the line of sight. To justify the changes in the Taleqan dam’s body, some studies were carried out on the rip rap of the dam’s body. The obtained results implied that the changes have been caused by erosion and weathering. Due to undesired diffusion coefficient and low resistance of the stones with external volcanic and reolithic structure, such material collapsed under the influence of atmospheric and temperature factors, leading to displacement in the downstream. The performed investigations implied capability of the radar interferometry in monitoring of the earth dams and critical structures and providing information that can play a vital role in analysis of the dams’ behavior and completion of the precise tools measurements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • InSAR
  • Taleqan dam
  • SBAS
  • GMTSAR
  • Sentinel1-A