نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

آشکارسازی تغییرات سطح دریاچه­ها و تالاب­ها و اراضی اطراف آن­ها طی دوره­های زمانی معین یکی از راهکارهای دست­یابی به مدیریت پایدار دریاچه­ها و تالاب­ها است. در این پژوهش جهت پایش تغییرات سطح و کاربری اراضی اطراف دریاچۀ مهارلو از تصاویر ماهواره­ای لندست سال­های 1381 و 1394 با اعمال تصحیحات هندسی و اتمسفری بر روی آن­ها، استفاده شده است. برای تهیۀ تغییرات کاربری اراضی و نقشۀ شدت تغییرات از تکنیک­ تفاضل سادۀ تصاویر و تجزیه و تحلیل مؤلفه­های اصلی (PCA) و منطق فازی (FUUZY LOGIC) استفاده شده است. نتایج حاصل از تغییرات سطح و کاربری اطراف دریاچۀ مهارلو نشان می­دهند که طی سال­های 1381 تا 1394  سطح آب دریاچه 87 درصد کاهش داشته است. با کاهش سطح آب دریاچه، میزان اراضی خاک بدون پوشش و شوره­زار به ترتیب به میران 46 درصد و 85 درصد افزایش یافته است. نتایج حاصل از شدت تغییرات نشان می­دهد که 82 درصد تغییرات، داری شدتی بین 100-50 درصد بوده است. بیشترین شدت تغییر با کاهش 22 درصدی مساحت آن مربوط به گسترۀ آبی دریاچۀ مهارلو است. کاهش سطح آب دریاچۀ مهارلو دارای پیامد­های متفاوتی است که نیازمند مدیریت و برنامه­ریزی­های صحیح برای جلوگیری از تخریب اکوسیستم آن­ها و خطرات ناشی از کاهش سطح آب در سال­های اخیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changes Detection of Mahrloo Lake Level and it's Surrounding Landuse in the period 1381-1394

نویسندگان [English]

  • mohsen kazemi 1
  • sadegh naji 2
  • Sadat Feiznia 3
  • Hassan Khosravi 4

1 university of tehran

2 kharazmi university

4 Associate Professor, Department of Reclamation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

چکیده [English]

One of the strategies to achieve sustainable management of lakes and wetlands is change detection of lakes, wetlands and their surrounding landuses during the specific time periods. In this research, the satellite images from 1381 to 1394 applying geometric and atmospheric corrections were used in order to monitor the changes of the Maharloo Lake level and its surrounding lands Image subtraction techniques, the principle component analysis (PCA) and fuzzy logic were used for providing the maps of landuse changes and drastically changes. The obtained results of Maharloo landuse changes showed that the lake water level has decreased 78 percent during 1381 to 1394. Reducing the lake water level, the landuses of bare and saline lands increased 46 and 58 percent respectively. The obtained results of the drastic changes showed that 82% of the changes have had the intensity between 50-100 percent. The most intensity of the changes with reduction of 22 percent was related to water body of Maharloo. The reduction of Maharlu Lake water level have different consequences therefore management planning is necessary to prevent its ecosystem degradation and Risks of reduced water levels in recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Maharloo Lake
  • Change detection
  • principal component analysis
  • fuzzy logic