نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر تلقیح قارچ‏های میکوریز جمع‌آوری شده از مراتع کالمند بهادران بر برخی ویژگی‏ های مورفوفیزیولوژیک گیاه داروئی کلپوره (Teucrium polium L.)

منیرالسادات طباطبایی زاده؛ علی اکبر کریمیان؛ محمد متینی زاده؛ محمد هادی راد؛ سید کاظم صباغ

دوره 73، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 379-391

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.294159.1443

چکیده
  همزیستی قارچ‏های میکوریز آربسکولار با ریشۀ گیاهان نقش مهمی در پایداری و توسعۀ جوامع گیاهان داروئی در اکوسیستم‏‏هایی که فشارهای فیزیکی و اکولوژیک بر آن­ها حاکم است، دارد. در این بین گیاه کلپوره یکی از مهم­ترین گیاهان داروئی است که در این اکوسیستم‏ها دیده می‏شود. در این مطالعه، بعد از شناسایی سه گونۀ قارچ میکوریز G. rosea، ...  بیشتر