نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان کارستی گیلانغرب با استفاده از روش EPIK و KDI

مهرنوش قدیمی؛ ساسان زنگنه تبار

دوره 73، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 125-137

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.294605.1446

چکیده
  یکی از راهکارهای مهم در مدیریت منابع آب کارست، تهیۀ نقشۀ آسیب­پذیری آبخوان­های کارستی است. هدف از تهیۀ نقشۀ آسیب‌پذیری، فراهم شدن امکان شناسایی منابع آب زیرزمینی در معرض خطر آلوده شدن است. آبخوان کارستی گیلانغرب به عنوان بخشی از زون زاگرس چین­خوردۀ تغذیه کنندۀ سراب گیلانغرب می­باشد. در این پژوهش به منظور ارزیابی آسیب­پذیری ...  بیشتر