نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
واسنجی مدل SWMM در حوضۀ آبخیز شمال شهر تهران

رضا بدیع زادگان؛ سعید رضا خداشناس؛ ;کاظم اسماعیلی

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 709-724

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.298685.1471

چکیده
  براساس معیارهای شهری و مدیریت کلان شهرها، یکی از مسائل مهم، کنترل رواناب­های سطحی و هدایت آن­ها به سمت کانال­های زهکشی می­باشد. به این منظور و برای اطلاع از عکس­العمل حوضه­های آبخیز شهری و شبیه­سازی پدیدۀ بارش-رواناب در این حوضه­ها، از مدل­های نرم­افزاری استفاده می­شود. از این رو با توجه به اطلاعات کم بارش و رواناب، ...  بیشتر