نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل اثر اکوتوریسم بر سرمایه‌های معیشت روستایی در چارچوب پایداری (مورد مطالعه: روستای پالنگان کردستان)

اصغر فرج الهی؛ ایمان اسلامی

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 832-842

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.299418.1479

چکیده
   رویکرد معیشت پایدار یکی از رویکردهای جدید در زمینۀ توسعۀ پایدار روستایی است که به منظور کاهش فقر و بهبود استانداردهای زندگی روستایی مورد توجه قرار گرفته است و عوامل مؤثر بر آن دارای اهمیت و نقش حیاتی می­باشند. در این تحقیق نیز هدف، بررسی اثر طبیعت­گردی بر معیشت پایدار روستایی در روستای پالنگان استان کردستان می­باشد. جامعۀ ...  بیشتر