نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت بهره‌برداران در اصلاح و احیای مراتع (مورد مطالعه: مرتع چقاکدو در استان کرمانشاه)

روناک احمدی؛ قدرت اله حیدری؛ غلامرضا خوش فر

دوره 73، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 227-238

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.282662.1390

چکیده
  هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت بهره‌برداران در عملیات اصلاح و احیای مرتع چقاکدو در شهرستان سرپل‌ذهاب- استان کرمانشاه است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، علی- همبستگی است. برای داده‌پردازی علاوه بر آمار توصیفی و ضریب همبستگی، از آماره‌های استنباطی نظیر رگرسیون چندگانه و تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده ...  بیشتر