نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پهنه‌بندی سیل منطقۀ لرستان و ارائۀ راهبردهای افزایش تاب‌آوری با رویکرد مدیریت بحران

فراز استعلاجی؛ علیرضا عباسی سمنانی؛ احسان علیپوری

دوره 74، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.302168.1502

چکیده
   ارزیابی و برنامه­ریزی مدیریت بحران با رویکرد سوانح طبیعی سیل مؤلفه­های زیادی را در بر می‌گیرد. در این راستا یکی از ارکان اساسی مدیریت ساخت بر اساس تاب­آوری می­باشد. با این دیدگاه توجه به اولویت­های برنامه­ریزی و پژوهشی حال و آیندۀ کشورمان نشان می‌دهد که مدیریت ساخت در نواحی سیل خیز یکی از مهم­ترین اولویت­های مطالعات ...  بیشتر