نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه فارابی، تهران، ایران.

3 مدرس دانشگاه آزاد، تهران، ایران.

چکیده

 ارزیابی و برنامه­ریزی مدیریت بحران با رویکرد سوانح طبیعی سیل مؤلفه­های زیادی را در بر می‌گیرد. در این راستا یکی از ارکان اساسی مدیریت ساخت بر اساس تاب­آوری می­باشد. با این دیدگاه توجه به اولویت­های برنامه­ریزی و پژوهشی حال و آیندۀ کشورمان نشان می‌دهد که مدیریت ساخت در نواحی سیل خیز یکی از مهم­ترین اولویت­های مطالعات و برنامه­ریزی توسعۀ پایدار در کشور مطرح می­باشد. با توجه به بررسی­های انجام شده منطقۀ مورد مطالعه جزء مناطق سیل خیز می­باشد و با توجه به سیل­های اتفاق افتاده خسارت­های جانی و زیر بنایی زیادی را در این منطقه شاهد بوده­ایم. بررسی ساخت و ساز­های سکونتگاه ها در منطقۀ مورد مطالعه نشان می­دهد که با رویکرد مدیریت ساخت بسیاری از ساخت و سازهای انجام گرفته و در حال انجام این منطقه دارای چالش­های زیادی از رویکرد مدیریت بحران می­باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر روش و ماهیت پیمایشی و اکتشافی می­باشد. در این راستا در این مقاله پهنه­بندی سیل لرستان درسیستم GIS انجام و راهبردهای افزایش تاب‌آوری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Flooding of Lorestan region with stamp strategies led by crisis management

نویسندگان [English]

  • faraz estelaji 1
  • alireza abasi semnani 2
  • ehsan alipouri 3

1 khaje nasir toosi university

2 farabi university

3 azad university

چکیده [English]

Evaluation and planning of crisis management with natural disaster approach includes many components. In this regard, one of the basic pillars of construction management is based on resilience. With this view, attention to planning and research priorities of our country shows the present and future. Construction management in flood-prone areas is one of the most important priorities for studies and planning for sustainable development in the country. According to the studies conducted, the study area is one of the flood-prone areas and according to the floods, damages have occurred. We have witnessed a lot of lives and infrastructure in this area. A review of the construction of settlements in the study area shows that with the approach of construction management, many constructions have been carried out and are being carried out in this area. There are many challenges from the crisis management approach. The opinion is the method and nature of survey and exploration. In this regard, in this article, Lorestan flood zoning has been done in GIS system and strategies to increase productivity have been presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • 45/5000 Flood zoning
  • Lorestan
  • resilience
  • crisis management
[1] Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: are they related? Progress in human geography, 24(3), 347-364.
[2] Alderson, D. L., Brown, G. G., & Carlyle, W. M. (2015). Operational models of infrastructure resilience. Risk Analysis, 35(4), 562-586.
[3] Bostick, T., Connelly, E., Lambert, J. H., & Linkov, I. (2018). Resilience science, policy and investment for civil infrastructure. Reliability Engineering & System Safety, 175, 19-23.
[4] Bruneau, M., Chang, S. E., Eguchi, R. T., Lee, G. C., O’Rourke, T. D., Reinhorn, A. M., . . . Von Winterfeldt, D. (2003). A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. Earthquake spectra, 19(4), 733-752.
[5] Carpenter, S., Walker, B., Anderies, J. M., & Abel, N. (2001). From metaphor to measurement: resilience of what to what? Ecosystems, 4(8), 765-781.
[6] Center, J. A. D. R. (2002). Living with risk: A global review of disaster reduction initiatives: Preliminary version. In Living with risk: A global review of disaster reduction initiatives: Preliminary version: UN. International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). Secretariat; World ….
[7] Davis, I., & Izadkhah, Y. O. (2006). Building resilient urban communities. Open House International, 31(1), 11-21.
[8] Heydari. (2015). Circuit control studies in Jiroft urban area, integration report and conclusion. 54.
[9] Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual review of ecology and systematics, 4(1), 1-23.
[10] Ismailian and Kopai (2001). Frequent flood analysis.
[11] Mayunga, J. S. (2007). Understanding and applying the concept of community disaster resilience: a capital-based approach. Summer academy for social vulnerability and resilience building, 1(1), 1-16.
[12] Meerow, S., Newell, J. P., & Stults, M. (2016). Defining urban resilience: A review. Landscape and urban planning, 147, 38-49.
[13] Moghaddam, (2005). An Introduction to the Study of Natural Factors in Rural Planning, Sara Publishing, Tehran.
[14] Palliyaguru, R., Amaratunga, D., & Haigh, R. (2010). Integration of “disaster risk reduction” into infrastructure reconstruction sector: Policy vs practise gaps. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 1(3), 277-296.
[15] Pimm, S. L. (1984). The complexity and stability of ecosystems. Nature, 307(5949), 321.
[16] Rafian, Rezaei, Asgari, (2011). Explain the concept of resilience and its indexing in community-based disaster  Management (CBDM). Journal of Space Planning and Arrangement, 15, 71-86.
[17] Rajaei, A. (2003). Application of Natural Geography in Urban and Rural Planning, Samt Publications.
[18] Smith, K. (2003). Environmental hazards: assessing risk and reducing disaster: Routledge.
[19] Timmerman, P. (1981). Vulnerability, resilience and the collapse of society: a review of models and possible climatic applications: Institute for Environmental Studies, University of Toronto.
[20] Zhang, X., & Li, H. (2018). Urban resilience and urban sustainability: What we know and what do not know? Cities, 72, 141-148.