نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ترکیبات شیمایی-معدنی، قابلیت هضم و ظرفیت بافری گونه‌های مرتعی Carthamus oxyacantha، Echinops ilicifolius، Silybum marianum و Eremurus luteus

محسن کاظمی؛ الیاس ابراهیمی خرم آبادی

دوره 73، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 555-570

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.295663.1451

چکیده
  خراسان رضوی دارای گونه‌های متعدد مرتعی است که ارزش تعذیه‌ای برخی از آن‌ها برای دامداران تابحال ناشناخته مانده است. از این‌رو این مطالعه با هدف تعیین پتانسیل تعذیه‌ای گونه‌های مرتعی شامل Carthamus oxyacantha، Echinops ilicifolius، Silybum marianumوEremurus luteus (مرحلۀ گلدهی، سال 1398) در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. ترکیبات شیمیایی-معدنی، فراسنجه‌های تولید ...  بیشتر