نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر تغییرات سطح و ماندگاری پوشش برف بر پوشش گیاهی در استان چهارمحال و بختیاری

لیلا یغمایی؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی؛ حسن جهانبازی

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 917-938

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.317220.1559

چکیده
  برف از عوامل موثر بر میزان و عملکرد پوشش گیاهی در ارتفاعات می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر شاخص های سطح پوشش برف و ماندگاری پوشش برف بر دو گونه غالب و دارای زوال شامل گون گزی (Astragalus adscendens) و بلوط ایرانی (Quercus brantii) در استان چهارمحال و بختیاری از سال 1382 تا 1395 (2016-2003) می‌باشد. بدین منظور مقادیر شاخص نرمال شده تفاضل برف (Normalized Difference Snow Index ...  بیشتر