نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی نقش پوشش گیاهی و عوامل اقلیمی دشت‌های جنوبی البرز در توزیع زمانی و مکانی پدیده گردوغبار

مجتبی جنت رستمی؛ محمد رحیمی؛ سید حسن کابلی

دوره 74، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 339-358

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.318086.1564

چکیده
  بیشتر مطالعات درزمینه طوفان‌های گردوغبار در استان‌های غربی- شرقی کشور متمرکز است و کم‌تر تحقیقاتی در سایر مناطق ایران صورت گرفته است. در این تحقیق برخی از دشت‌های جنوبی البرز؛ که دارای پتانسیل تولید گردوغبار می‌باشند انتخاب شدند. داده‌های روزانه 18 ایستگاه هواشناسی با دوره آماری بلندمدت از 2008 تا 2017 و برای محاسبه شاخص‌های خشک‌سالی ...  بیشتر