نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی رابطه بین عوامل محیطی و ترکیب گیاهی با روش آنالیز چند متغیره

افشین صادقی راد؛ نگار عینی؛ عاطفه فتاحی؛ حریر سهرابی

دوره 74، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 407-421

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.311612.1539

چکیده
  هر گونه گیاهی با توجه به نیازهایش یک مکان بهینه از محیط را به عنوان زیستگاه انتخاب می‏کند. این تحقیق به منظور ارزیابی رابطه بین ترکیب گونه‏های گیاهی با عوامل ادافوتوپوگرافیکی در مراتع استپی مرودشت در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از روش نمونه‌برداری تصادفی استفاده شد و برای برداشت عوامل پوشش گیاهی و محیطی، ترانسکت‌هایی ...  بیشتر