بررسی رابطه بین عوامل محیطی و ترکیب گیاهی با روش آنالیز چند متغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشآموخته، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ایلام

3 دانشجو دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

10.22059/jrwm.2021.311612.1539

چکیده

هر گونه گیاهی با توجه به نیازهایش یک مکان بهینه از محیط را به عنوان زیستگاه انتخاب می‏کند. این تحقیق به منظور ارزیابی رابطه بین ترکیب گونه‏های گیاهی با عوامل ادافوتوپوگرافیکی در مراتع استپی مرودشت در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از روش نمونه‌برداری تصادفی استفاده شد و برای برداشت عوامل پوشش گیاهی و محیطی، ترانسکت‌هایی به طول 30 متر پیاده گردید. در مرحله دوم نمونه برداری نمونه برداری از خاک و اندازه‌گیری‏های میدانی توپوگرافی صورت گرفت و نمونه‌های خاک به آزمایشگاه انتقال داده شدند. در آزمایشگاه میزان ماده آلی (OM)، هدایت الکتریکی (EC)، اسیدیته (EC)، درصد شن، سیلت و رس خاک، سدیم، پتاسیم و فسفر اندازه‏گیری شد. رابطه بین عوامل ادافوتوپوگرافیکی و ترکیب گونه‌های گیاهی با استفاده از آنالیزهای چند متغیره DCA و CCAتعیین گردید. مهم‌ترین عوامل خاکی مؤثر در پراکنش پوشش گیاهی با استفاده از روش CCA شوری و سدیم بودند. همچنین ارتفاع از سطح دریا و شیب به عنوان عوامل توپوگرافی تأثیر‌گذار در ترکیب گونه‌های گیاهی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها