نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری در برابر مخاطرۀ سیلاب‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 4 تهران)

مصطفی ناهید؛ محمدرضا زند مقدم؛ زینب کرکه آبادی

دوره 74، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 189-205

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.323575.1589

چکیده
  با رشد سریع ساخت و ساز شهری و شهرسازی و همچنین ایجاد و توسعۀ زیرساخت­ها، سیلاب در نواحی شهری بیشتر و شدیدتر شده است. وقوع مخاطرات سیلاب شهری در سکونتگاه­های انسانی خسارات و تخریب­های روانی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به شهروندان وارد می­کند. از این رو در زمینۀ کاهش تأثیرات روانی و اجتماعی سیلاب شهری، توجه به رویکرد تاب­آوری سیلاب ...  بیشتر