نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
الویت‌بندی عوامل موثر و پهنه‌بندی حساسیت نسبت به رخداد زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های حداکثر آنتروپی و دمپسترشفر در حوضه دوآب‌صمصامی چهارمحال و بختیاری

کورش شیرانی؛ رضا نادری سامانی

دوره 75، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 51-72

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.324882.1592

چکیده
  هدف این پژوهش الویت‏بندی عوامل موثر، پهنه‏بندی و ارزیابی حساسیت نسبت به رخداد زمین‏لغزش با استفاده از روش‏‏های احتمالاتی دومتغیره حداکثر آنتروپی و دمپسترشفر در حوزه آبخیز دوآب صمصامی استان چهارمحال و بختیاری می‏باشد. بدین‏منظور پس از شناسایی، تهیه و آماده‌سازی نقشه 15عامل موثر بر رخداد زمین‏لغزش به عنوان متغیرهای ...  بیشتر