نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر تیمارهای حفظ رطوبت خاک بر استقرار اولیه نهال گیاه آنغوزه Ferula foetida

زکیه دستوری؛ محمد فرزام

دوره 75، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.335130.1629

چکیده
  آنغوزه از گیاهان دارویی مهم در مراتع استپی ایران است. به کارگیری راهکارهای موثر در استقرار آن می‌تواند برای احیای مراتع و اقتصاد مردم بومی آن مفید باشد. با توجه به اینکه تنش خشکی یکی از محدودیت های اساسی در استقرار گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک است، در این پژوهش تاثیر انواع تیمارهای حفظ رطوبت خاک و جوانه زنی بذر برای کمک به سبز شدن بذر ...  بیشتر