نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پیش‌بینی مکانی کلاس‌ خاک به کمک مدل درخت تصمیم‌گیری C5.0 تقویت شده با بوستینگ در اراضی شهرستان آبیک

میلاد ممتازی بروجنی؛ فریدون سرمدیان

دوره 75، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 553-572

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.343766.1662

چکیده
  مدیریت منابع خاک بستر اساسی برای حفظ تولیدات جامعه و محیط زیست است. خاک‌ها به‌طور معمول برای تولید محصولات کشاورزی و علوفه برای دام‌ها مورد‌استفاده قرار می‌گیرند. درنتیجه تولید نقشه‌های رقومی باقدرت تفکیک‌مکانی بالا برای توزیع خصوصیات و کلاس‌های خاک جهت مدیریت خاک و سرزمین بسیار مهم است. مدل‌ درخت تصمیم ، یک روش پرکاربرد برای ...  بیشتر