نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تجزیه و تحلیل توسعه باغات دیم در اراضی شیب‌دار در دو منطقه خشک و مدیترانه ای

محسن باقری بداغ آبادی؛ ناصر دواتگر؛ شکرالله حاجیوند

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 485-502

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.345013.1667

چکیده
  فعالیت‌های انسانی در گستره های منابع طبیعی بر پایداری یا ناپایداری زیست بوم ها تأثیرگذار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به این فعالیت‌ها می تواند نقش محوری در ارزیابی مسائل و مشکلات محیط‌زیستی ایفا کند و بر پایه نتایج به دست آمده، برای توسعه پایدار برنامه ریزی کرد. این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل فعالیت‌های انسانی ...  بیشتر