نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی رویشگاه گیاه کزل دماوندی ‏Diplotania damavandica

مریم نعیمی؛ پروانه عشوری؛ فرهاد خاکساریان؛ سمیرا زندی فر؛ مسعود محمد علیها

دوره 76، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.324902.1703

چکیده
  تخریب تنوع زیستی زمین خساراتی را بدنبال داشته که در بسیاری از موارد برای بشر جبران ناپذیر است. هدف از این پژوهش، تعیین مرز و بررسی رویشگاه گونه انحصاری و دارویی کزل دماوندی (Diplotaenia damavandica Mozaffarian, Hedge & Lamond) ‎‏ است. این گیاه، به سبب وجود ترکیبات موثره خاصی که دارای اثرات درمانی در اغلب عوارض پوستی دارد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ...  بیشتر