نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تعیین رویشگاه بالقوه گونه کما (Boiss Ferula ovina) با استفاده از مدل افزایشی تعمیم‌یافته (GAM) در منطقه فریدون‌شهر استان اصفهان

lمهسا قاضی مرادی؛ مصطفی ترکش؛ حسین بشری؛ محمدرضا وهابی

دوره 69، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 677-689

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61509

چکیده
  در این مطالعه توانایی مدل رگرسیون افزایشی تعمیم‌یافته در تهیه نقشه رویشگاه بالقوه گونه گیاهی کما (Ferula ovinaBoiss) و ترسیم منحنی‌های عکس‌العمل گونه نسبت به متغیرهای محیطی در منطقه فریدون شهر واقع در غرب اصفهان با مساحت هزار کیلومترمربع بررسی شد. داده‌های حضوروغیاب F. ovina به روش تصادفی طبقه‌بندی شده از تعداد دویست و هفتادوهشت سایت ...  بیشتر

تعیین طبقات شایستگی مراتع منطقة فریدون‌شهر برای چرای گوسفند

ابراهیم گویلی؛ محمدرضا وهابی؛ فاضل امیری؛ حسین ارزانی

دوره 66، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 595-607

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50033

چکیده
  در تعیین شایستگی مرتع برای هر نوع کاربری باید به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود اکوسیستم مرتع، با هدف حفاظت پایدار، توجه شود. هدف از این تحقیق شناخت قابلیت‌ها و استعدادهای مراتع حوضة آبخیز سرداب- سیبک و ارزیابی و تعیین طبقات شایستگی مراتع منطقه برای کاربری چرای گوسفند است. بدین منظور، مدل شایستگی استفادة چرایی دام (گوسفند) با استفاده ...  بیشتر