نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی ویژگی‌های رویشگاهی گونۀ گیاهی موسیر (Allium hirtifolium Boiss.) در استان اصفهان با استفاده از رگرسیون لجستیک

مسعود برهانی؛ راحله صادقزاده پوده

دوره 72، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 329-341

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.275388.1350

چکیده
  گونۀ موسیر گیاهی است علفی چندساله، که در ناحیۀ رویشی ایران-تورانی پراکنده شده است. این گونۀ پیازی، اسانس­دار و دارای خاصیت دارویی است. نیاز بسیار به این محصول باعث برداشت وسیع پیازهای گیاه از سطح مراتع شده و این امر موجب کاهش چشمگیر سطح پراکنش آن در سال­های اخیر شده است.هدف از انجام این تحقیق تعیین ویژگی­های رویشگاهی گونۀ گیاهی ...  بیشتر