نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت و کنترل بیابان، دانشکدۀ منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد.

چکیده

گونۀ موسیر گیاهی است علفی چندساله، که در ناحیۀ رویشی ایران-تورانی پراکنده شده است. این گونۀ پیازی، اسانس­دار و دارای خاصیت دارویی است. نیاز بسیار به این محصول باعث برداشت وسیع پیازهای گیاه از سطح مراتع شده و این امر موجب کاهش چشمگیر سطح پراکنش آن در سال­های اخیر شده است.هدف از انجام این تحقیق تعیین ویژگی­های رویشگاهی گونۀ گیاهی موسیر در استان اصفهان است. به این منظور ابتدا مناطق حضور این گیاه با استفاده از داده­های موجود و مطالعات میدانی در سال 1395 تعیین و ویژگی­های اکولوژیک مناطق حضور گونه شامل اطلاعات توپوگرافی (ارتفاع و شیب)، هواشناسی (بارش، دما و طبقات اقلیمی) و خاک (بافت، شوری و اسیدیته) مشخص شد. همچنین با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک، سهم عوامل اصلی مؤثر بر حضور گونه مشخص گردید.  بررسی جوامع گیاهی محدودۀ حضور گونه نشان داد که پراکنش این گیاه عمدتاً در جامعۀ گون زار می­باشد. نتایج نشان داد بیشترین حضور گونه در اقالیم نیمه خشک و مدیترانه­ای، با بارش میانگین سالانه 300 تا 500 میلیمتر و دمای میانگین سالانه 11 تا 14 درجۀ سانتی­گراد مشاهده می­گردد. از نظر عوامل توپوگرافی بیشترین حضور گونه در ارتفاع بین 2700 تا 3000 متر از سطح دریا و شیب­های بیش از 20 درصد می­باشد و از نظر پارامترهای خاک، این گیاه عمدتاً در  بافت خاک متوسط با اسیدیته بین 7 تا 8 و هدایت الکتریکی صفر تا 4 دسی زیمنس بر متر حضور دارد. ارزیابی مدل رگرسیون لجستیک نشان داد که از بین عوامل مورد بررسی، دو عامل ارتفاع از سطح دریا و بارش بیشترین تأثیر را بر حضور گونه داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of vegetative characteristics of Allium hirtifolium in Isfahan province using logistic regression

نویسندگان [English]

  • Massoud Borhani 1
  • rahele sadeghzade 2

1 head of natural resources department in Esfahan center for reaserch of agriculture and natural resources

2 Master of Natural Resources Management and Control, Faculty of Natural Resources, Yazd University

چکیده [English]

. This bulb root plant has essential oil with medicinal property. The great need for this product has led to a large harvest of its bulbs from the rangelands, which has significantly reduced its stands in recent years. The aim of this research is to determine the vegetative characteristics of Allium hirtifolium in Isfahan province. For this purpose, The presence of the plant was determined using field studies of 1395, and the ecological characteristics including topographic(elevation and slope), meteorology (rainfall, temperature, and climatic classes) and soil (Texture, salinity and acidity) were determined. Also using logistic regression model, the main factors influencing the presence of the species were identified. This species occur mainly in Astragalus community. The results showed that the highest presence of the species is in cold semi-arid climate with an average annual rainfall of 300 to 500 mm and an average annual temperature of 11 to 14 ° C. In terms of topographic factors, the species presence is mostly at altitudes between 2400 and 3000 meters above sea level and slopes of more than 20 percent. In terms of soil parameters, this plant is mainly in medium soil texture with a pH of 7 to 8 and an electrical conductivity of zero to 4 dsi Siemens / m. The logistic regression model showed that the two factors of elevation and precipitation had the most effect on presence of species.on species presence showed that topographic and rainfall factors had the most effect on species presence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allium hirtifolium
  • ecological characteristics
  • Statistical analysis
  • location