نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی در راستای استقرار مدیریت اجتماع محور در مناطق خشک

علیرضا استعلاجی؛ احمد حاج علیزاده؛ مسعود حیدروند

دوره 70، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 569-580

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.234384.1134

چکیده
  رویکرد مدیریت اجتماع محور از جمله رویکردهایی است که اهمیت فزاینده‌ای در فراگرد مدیریت سرزمین دارد که در آن افراد محلی در تمامی مراحل برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مدیریتی سرزمین، فعالانه مشارکت می‌کنند و در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند. با توجه به اینکه رویکرد اجتماع محور تأثیر بسزایی بر ارتقاء سرمایه اجتماعی برون گروهی دارد، ...  بیشتر