نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی تاثیر خشکسالی بر فراوانی وقوع پدیده گردوغبار با استفاده از شاخص های SPI ، PNI و ZSI

طیبه مصباح زاده؛ ناهید علی پور

دوره 71، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 505-515

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.233936.1128

چکیده
  از مشکلاتی که در چند دهۀ اخیر در اثر دخالت­های بشری و استفادۀ غیر­منطقی از منابع طبیعی و تخریب آن در حال گسترش است پدیدۀ گردوغبار است. در این پژوهش مطالعۀ فراوانی پدیدۀ گردوغبار طی سال­های 1378 تا 1392 با استفاده از آمار ایستگاه های سینوپتیک منتخب در استان البرز و قزوین انجام شد که با استخراج کدهای گردوغبار از داده­های هواشناسی، ...  بیشتر