نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مطالعۀ تأثیرگذاری مواد افزودنی بر ویژگی‌های شیمیایی ماسه‌های روان

علی یزدان پناهی؛ خالد احمدآلی؛ سلمان زارع

دوره 72، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 597-608

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.265482.1298

چکیده
  یکی از موادی که در دهه­های اخیر به عنوان اصلاح­کنندۀ خاک مورد توجه محققین قرار گرفته است، بایوچارها هستند. در این تحقیق به منظور بررسی اثر افزودن بایوچارهای طبیعی و بایوچار کمپوست زبالۀ شهری بر ویژگی­های خاک شنی تهیه­ شده از تپه­های ماسه‌ای کاشان، آزمایشی در شرایط گلخانه به صورت فاکتوریل و در قالب بلوک­های کاملاً تصادفی ...  بیشتر