نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران ، کرج، ایران.

2 استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

یکی از موادی که در دهه­های اخیر به عنوان اصلاح­کنندۀ خاک مورد توجه محققین قرار گرفته است، بایوچارها هستند. در این تحقیق به منظور بررسی اثر افزودن بایوچارهای طبیعی و بایوچار کمپوست زبالۀ شهری بر ویژگی­های خاک شنی تهیه­ شده از تپه­های ماسه‌ای کاشان، آزمایشی در شرایط گلخانه به صورت فاکتوریل و در قالب بلوک­های کاملاً تصادفی انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل بایوچار طبیعی در سطوح (0، 1، 3 و 5 درصد)، بایوچار کمپوست زبالۀ شهری در سطوح (0، 1، 3 و 5 درصد) بود که در مجموع 16 بستر حاصل شد. آنالیز شیمیایی برای خاک و بایوچارها به طور جداگانه و همچنین برای 16 بستر حاصل از ترکیب نسبت­های مختلف این مواد، در سه تکرار انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسۀ میانگین ویژگی­های اندازه­گیری شده (هدایت الکتریکی، pH، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و مادۀ آلی) نشان داد که این ویژگی­ها تحت تأثیر سطوح مختلف بایوچار طبیعی اختلاف معنی­داری داشتند. افزودن بایوچارها سبب کاهش مقدار pH خاک در برخی تیمارها گردید و تیمار 5 بیشترین کاهش را داشت. مقدار قابلیت هدایت­الکتریکی، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و مادۀ آلی تحت تأثیر هر دو نوع بایوچار افزایش 5/5، 9/3، 4/2، 9/1 و 7/3 برابری نسبت به شاهد پیدا کرد. در کل می­توان بیان کرد که تیمار13 (خاک+5% بایوچار طبیعی+5% بایوچار کمپوست زباله) بیشترین تأثیر را بر ویژگی­های خاک مورد مطالعه گذاشته است. به عنوان یک گزینۀ اجرایی می­توان استفاده از بایوچارهای مورد مطالعه را به­عنوان منبع حاوی کلسیم، منیزیم، پتاسیم  و مادۀ آلی، در اصلاح خاک­ها و مدیریت حاصل­خیزی مدنظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the effects of additives on the chemical properties of aeolian sand

نویسندگان [English]

  • Ali Yazdanpanahi 1
  • Khaled Ahmadaali 2
  • Salman Zare 2

1 MSc student in Management of Desert Areas, University of Tehran

2 University Of Tehran

چکیده [English]

Biochar, as a soil reclamation material, has received attention by researchers during recent decades. In this study, a greenhouse experiment was conducted in a randomized complete block design (RCBD) in factorial arrangement in order to investigate the effect of natural and municipal waste compost biochars on the chemical properties of sandy soils from Kashan's sand dunes. The experimental treatments consisted of natural and municipal waste compost biochar each with four levels (0, 1, 3 and 5%) with the total of 16 culture media. Chemical analysis was performed for soil, biochar, and for 16 culture media resulting from these combinations in three replications. The results of analysis of variance and comparing means of measured characteristics (EC, pH, Ca, Mg, K, and OM) showed that these characteristics were significantly affected by the different levels of natural biochars. Soil pH decreased in some treatments and treatment No 5 had the most pH reduction. Both biochar treatments increased soil EC, pH, Ca, Mg, and OM by 5.5, 3.9, 2.4, 1.9, and 3.7 times, respectively. In general, treatment No 13 (soil + 5% natural biochar + 5% municipal waste compost biochar) had the highest influence on soil characteristics. As a practical application, the use of studied biochars as sources of Ca, Mg, K, and OM can be considered in soil reclamation projects and fertilizer management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural biochar
  • Aeolian sand
  • municipal waste compost biochar
  • soil reclamation