نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی میزان آلودگی و غنی‌شدگی فلزات سنگین (مطالعۀ موردی: شهرک صنعتی شیراز و اراضی اطراف آن)

اسفندیار جهانتاب؛ علی نجم‌الدین

دوره 74، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 37-51

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.314260.1549

چکیده
  آلودگی فلزات سنگین یکی از جدی­ترین مشکلات زیست­محیطی است که در سراسر دنیا در حال گسترش می‌باشد. هدف از این پژوهش تعیین میزان آلودگی و غنی­شدگی فلزات سنگین در داخل و اراضی اطراف شهرک صنعتی شیراز است. برای رسیدن به این هدف، تعداد 20 نمونه خاک سطحی از عمق 0 تا 15 سانتی­متر از داخل و اطراف شهرک صنعتی شیراز برداشت شده و غلظت فلزات سرب، ...  بیشتر